Artikel 1. Definities 

 

De hierna vermelde woorden hebben de daarachter vermelde betekenis, voor zover daaraan op

enige plaats in deze algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk een andere betekenis wordt

toegekend. Indien hieronder aan woorden in de meervoudsvorm een gedefinieerde betekenis

wordt toegekend, wordt daaronder mede de enkelvoudsvorm begrepen en vice versa.


Makos 2.0 thodn Schaduwopmaat.com:

gevestigd en kantoorhoudende te Budel, Hanendijk 34, 6021 MA te Budel ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 81130732.


Product: het product (c.q. de dienst) dat door Makos 2.0 geleverd wordt, inclusief de

installatie en/of afwerking daarvan, als die door Makos 2.0 worden uitgevoerd. 


Wederpartij: iedere (rechts-)persoon die opdracht geeft tot het leveren van het Product. 


Partij(en): Makos 2.0 en/of Wederpartij.


Overeenkomst: de overeenkomst tussen Makos 2.0 en Wederpartij, waarin de levering van

het Product is opgenomen. 


Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. Artikel 2. Toepassingsbeleid 

 

2.1 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Makos 2.0,

voor de uitvoering waarvan door Makos 2.0 derden dienen te worden betrokken.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Makos 2.0 en

zijn directie.

2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Wederpartij wordt

uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of

gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene

voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Makos 2.0 en Wederpartij zullen alsdan in overleg

treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen

overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke

bepalingen in acht wordt genomen.

2.5 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze

algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.6 Indien zich tussen Partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld

is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

2.7 Indien Makos 2.0 niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat

de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Makos 2.0 in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.                                                                    


Artikel 3. Offertes en aanbiedingen 


3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Makos 2.0 zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor

aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het Product waarop de offerte of de

aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

3.2 De van het aanbod deel uitmakende documenten (zoals tekeningen, technische beschrijvingen e.d)

zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch niet bindend voor de overeenkomst die hieruit voortvloeit.

3.3 Wederpartij draag het risico voor het van de Makos 2.0 afkomstige ontwerp indien en voor zover

dat door hem is goedgekeurd. Wederpartij geeft goedkeuring indien hij opdracht geeft tot levering.

3.4 Makos 2.0 kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Wederpartij

redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een

kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.5 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van

overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder

begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.6 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de

aanbieding opgenomen aanbod dan is Makos 2.0 daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt

dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Makos 2.0 anders aangeeft.

3.7 Een samengestelde prijsopgave verplicht Makos 2.0 niet tot het verrichten van een gedeelte van

de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes

gelden niet automatisch voor toekomstige orders. Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst 


4.1 De overeenkomst tussen Makos 2.0 en Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij

uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk

anders overeenkomen.

4.2 Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een

termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van

een termijn dient Wederpartij Makos 2.0 derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Makos 2.0 dient

daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de

overeenkomst.

4.3 Makos 2.0 heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.4 Makos 2.0 is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus

uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

4.5 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Makos 2.0 de uitvoering van die onderdelen

die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Wederpartij de resultaten van de daaraan

voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.6 Indien Makos 2.0 gegevens behoeft van Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst,

vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat Wederpartij deze juist en volledig aan

Makos 2.0 ter beschikking heeft gesteld.                                                                 

4.7 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering

daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Partijen tijdig en in

onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud

van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Wederpartij, van de bevoegde

instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief

opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk

overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden

verhoogd of verlaagd. Makos 2.0 zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een

wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden

gewijzigd. Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder

begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.4.8 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Makos 2.0

gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de

binnen Makos 2.0 bevoegde persoon en Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering

opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip

waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de

gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Makos 2.0 op en is voor Wederpartij

geen grond om de overeenkomst op te zeggen.

4.9 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Makos 2.0 een verzoek tot wijziging van de

overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen

hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

4.10 Indien Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij

jegens Makos 2.0 gehouden is, dan is Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder

begrepen kosten) aan de zijde van Makos 2.0 daardoor direct of indirect ontstaan. 

4.11 Indien Makos 2.0 bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is

Makos 2.0 onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook

wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven:

-indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst;

-indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Makos 2.0 toekomende bevoegdheid of een op

 Makos 2.0 rustende verplichting ingevolge de wet;

-In andere gevallen, dit met dien verstande dat Wederpartij die niet handelt in de uitoefening van

een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te

ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na

het sluiten van de overeenkomst, tenzij Makos 2.0 alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst

op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, of indien bedongen is dat de

aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.Artikel 5. Beëindiging van de overeenkomst 

 

5.1 Makos 2.0 is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst

terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:

-Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

-na het sluiten van de overeenkomst Makos 2.0 tr kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

-Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de

voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of

onvoldoende is;-indien door de vertraging aan de zijde van Wederpartij niet langer van Makos 2.0 worden

gevergd kan worden dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal

nakomen, is Makos 2.0 gerechtigd de overeenkomst te ontbinden;

-indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst

onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid

niet van Makos 2.0 kan worden gevergd.

5.2 Indien de ontbinding aan Wederpartij toerekenbaar is, is Makos 2.0 gerechtigd tot vergoeding van

de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

5.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Makos 2.0 op Wederpartij

onmiddellijk opeisbaar. Indien Makos 2.0 de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij

zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

5.4 Indien Makos 2.0 op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat,

is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op

enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél

tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 


5.5 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Makos 2.0, zal Makos 2.0 in overleg

met Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit


tenzij de opzegging aan Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan Makos 2.0

is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan Wederpartij in rekening gebracht.

Makos 2.0 zal Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze

kosten. Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Makos 2.0 genoemde

termijn te voldoen, tenzij Makos 2.0 anders aangeeft.

5.6 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van

beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste

van Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Wederpartij niet

langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Makos 2.0 vrij om de overeenkomst

terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren,

zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

De vorderingen van Makos 2.0 op Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

5.7 Indien Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor

bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan-, afvoer- en

afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde

arbeidstijd, integraal aan Wederpartij in rekening worden gebracht.Artikel 6. Overmacht 


6.1 Makos 2.0 is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Wederpartij indien hij

daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch

krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening

komt.

6.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de

wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien,

waarop Makos 2.0 geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Makos 2.0 niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Makos 2.0 heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien

de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat

Makos 2.0 zijn verbintenis had moeten nakomen.

6.3 Makos 2.0 kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de

overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der

Partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade

aan de andere partij.

6.4 Indien Makos 2.0 ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst

inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen

respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Makos 2.0 gerechtigd om

het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Wederpartij is

gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 

6.5 Makos 2.0 houdt zich het recht voor om ook een beroep te doen op overmacht in geval van

werkstakingen in het bedrijf van Makos 2.0 of van derden.Artikel 7. Betaling en incassokosten 

 

7.1 Betaling dient steeds te geschieden 50% bij orderbevestiging, 40% na de eerste levering en 10% na

oplevering indien anders 7 dagen na factuurdatum, op een door Makos 2.0 aan te geven wijze in

de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Makos 2.0 aangegeven. Makos 2.0

is gerechtigd om periodiek te factureren.

7.2 Indien Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Wederpartij van

rechtswege in verzuim. Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van

consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is Wederpartij een

rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke

rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment


dat Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde

bedrag. Wederpartij is bij niet tijdige betaling niet meer gehouden om reclamaties of beroepen op

garantie in behandeling te nemen dan wel uit te voeren.

7.3 Makos 2.0 heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste

plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte

in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

7.4 Makos 2.0 kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien

Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Makos 2.0 kan

volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en

lopende rente en incassokosten worden voldaan.

7.5 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

7.6 Indien Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan

komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van

Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment

in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens

Rapport Voorwerk II. Indien Makos 2.0 echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die

redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in

aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op wederpartij worden verhaald. Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente

verschuldigd.Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud 


8.1 Alle door Makos 2.0 in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van

Makos 2.0 totdat Wederpartij alle verplichtingen uit de met Makos 2.0 gesloten overeenkomst(en)

deugdelijk is nagekomen.

8.2 Door Makos 2.0 geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen,

mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Wederpartij

is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige

andere wijze te bezwaren. 

8.3 Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om

de eigendomsrechten van Makos 2.0 veilig te stellen.

8.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten

daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Wederpartij verplicht om Makos 2.0 daarvan

onmiddellijk op de hoogte te stellen.

8.5 Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en

verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis

van deze verzekering op eerste verzoek aan Makos 2.0 ter inzage te geven. Bij een eventuele

uitkering van de verzekering is Makos 2.0 gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig

verbindt Wederpartij zich er jegens Makos 2.0 bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen

aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

8.6 Voor het geval Makos 2.0 zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft

Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Makos 2.0 en

door Makos 2.0 aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van

Makos 2.0 zich bevinden en die zaken terug te nemen. 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 9. Garanties, onderzoek en reclames 

 

9.1 De door Makos 2.0 te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op

het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik

in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die

bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient Wederpartij

zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan

de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Makos 2.0 kan in dat geval andere garantie- en

overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

9.2 De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van twee jaar na levering, tenzij

uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of Partijen anders zijn overeengekomen. Indien de

door Makos 2.0 verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is

de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders

wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging,

inclusief administratie, verzend- en voorrijkosten, aan Wederpartij in rekening gebracht worden. 

9.3 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of

voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de

houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door Wederpartij en/of door derden

wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Makos 2.0, Wederpartij of derden aan de zaak

wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken

werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of

bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. Wederpartij komt evenmin aanspraak op

garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar

Makos 2.0 geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden zoals

bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen, et cetera.

9.4 Iedere vorm van garantie vervalt indien Wederpartij verzuimt tijdige nakoming van de gehele of

gedeeltelijke betalingsverplichting.

9.5 Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de

zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn

uitgevoerd. Daarbij behoort Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het

geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die Partijen

dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen één maand na

ontdekking schriftelijk aan Makos 2.0 te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd

mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Makos 2.0 in staat is adequaat te

reageren. Wederpartij dient Makos 2.0 in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen)

onderzoeken.

9.6 Indien Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Wederpartij blijft in

dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan

geen zelfstandige waarde toekomt.

9.7 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt Wederpartij geen recht meer toe op

herstel, vervanging of schadeloosstelling.

9.8 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal

Makos 2.0 de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien

retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door

Wederpartij, ter keuze van Makos 2.0, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel

vervangende vergoeding daarvoor aan Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is Wederpartij

gehouden om de vervangen zaak aan Makos 2.0 te retourneren en de eigendom daarover aan

Makos 2.0 te verschaffen, tenzij Makos 2.0 anders aangeeft.

9.9 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan,

daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Makos 2.0 daardoor gevallen,

integraal voor rekening van Wederpartij.

9.10 Bij twijfel over onderhoud of gebruik van het Product dient de Wederpartij altijd vooraf contact op te

nemen met Makos 2.0. Onverminderd een aanvullende fabrieksgarantie vervalt een garantie in

ieder geval wanneer:

-het Product zelfstandig gereinigd wordt, met uitzondering van reiniging met lauw water, door

 Makos 2.0 voorgeschreven schoonmaakmiddelen en een zachte spons (geen schuurspons!);

-het Product zelfstandig gereinigd wordt met een hogedrukreiniger, harde borstels of chemische

 middelen;

-schade ontstaat door het niet tijdig verwijderen van vogelpoep;

-het doek na sneeuwval niet meteen wordt vrijgemaakt van sneeuw;

-het doek bij verwachting van hevige sneeuwval (>10 cm) vooraf niet verwijderd wordt. 

-het Product beschadigd wordt door toedoen van derden;

-het doek niet minimaal eens in de twee jaar door Makos 2.0 gereinigd wordt;

-het product geïnstalleerd wordt door iemand die niet door Makos 2.0 is gecertificeerd;

-het doek uit de constructie wordt gehaald of wordt opgespannen door een derde die niet door

 Makos 2.0 is gecertificeerd;

-het doek bij verwachting van storm of hevige wind (>4 - 6 Bft, afhankelijk van doek) vooraf niet

 verwijderd wordt.Artikel 10. Aansprakelijkheid 


10.1 Indien Makos 2.0 aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in

deze bepaling is geregeld tot een maximum van eenmaal de factuurwaarde.

10.2 Makos 2.0 is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Makos 2.0 is

uitgegaan van door of namens Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

10.3 Makos 2.0 is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 

10.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 

-de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de

 vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

-de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Makos 2.0 aan de

 overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Makos 2.0 toegerekend kunnen

 worden;

-redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Wederpartij

 aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze

 Algemene Voorwaarden. 

10.5 Makos 2.0 is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,

gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het

geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge

artikel 7:24 lid 2 BW.

10.6 Indien Makos 2.0 aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van

Makos 2.0 beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte

van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

10.7 Makos 2.0 is niet aansprakelijk in geval van onjuist gebruik. Hieronder wordt verstaan het niet tijdig

weghalen van de zeiloverkapping bij zware windstoten, storm of bij sneeuw. Door het laten hangen

van het zeil tijdens deze omstandigheden vervalt ook elke beroep op garantie op alle gebruikte

materialen en constructies.

10.8 De aansprakelijkheid van Makos 2.0 is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering

van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

10.9 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te

wijten is aan opzet of grove schuld van Makos 2.0 of zijn leidinggevende ondergeschikten.

10.10 Makos 2.0 kan nimmer aansprakelijk worden gehouden indien er schade ontstaat aan bebouwing

en/of constructies waaraan wordt bevestigd of gemonteerd die eigendom zijn van Wederpartij of

waaraan in opdracht van Wederpartij mocht worden gemonteerd of bevestigd. Makos 2.0 mag er

te allen tijde van uitgaan dat Wederpartij zich heeft laten informeren over de constructie van het


gebouw en/of constructie of toestemming heeft gevraagd hiervoor bij een derde. Alle

aansprakelijkheid hiervoor ligt bij Wederpartij.

10.11 Wederpartij is zelf verantwoordelijk de locaties aan te geven van leidingen en kabels in de grond, in

gevels en constructies aan Makos 2.0. Makos 2.0 is niet verantwoordelijk voor schade aan kabels

en leidingen tijdens de werkzaamheden, welke door Wederpartij vooraf niet zijn gemeld.Artikel 11. Verjaringstermijn 


11.1 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle

vorderingen en verweren jegens Makos 2.0 en de door Makos 2.0 bij de uitvoering van een

overeenkomst betrokken derden, één jaar.

11.2 Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op

feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou

beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat

Wederpartij Makos 2.0 van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.Artikel 12. Risico overgang 

 

12.1 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op Wederpartij over op het

moment waarop zaken in de macht van Wederpartij worden gebracht.Artikel 13. Vrijwaring 

 

13.1 Wederpartij vrijwaart Makos 2.0 voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de

uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan

Makos 2.0 toerekenbaar is.

13.2 Indien Makos 2.0 uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Wederpartij

gehouden Makos 2.0 zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat

van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van

adequate maatregelen, dan is Makos 2.0, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te

gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Makos 2.0 en derden daardoor ontstaan, komen

integraal voor rekening en risico van Wederpartij.Artikel 14. Intellectueel eigendom 

 

14.1 Makos 2.0 behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de

Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Makos 2.0 heeft het recht de door de

uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te

gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Wederpartij ter kennis van

derden wordt gebracht.Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen 

 

15.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Makos 2.0 partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van

toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt

gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De

toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

15.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben

ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.